Kelmės krašto muziejus skelbia konkursą vyr. specialisto ūkio reikalams pareigoms eiti

2022-11-08

Įstaigos kodas 288208070, adresas Dvaro g. 15, LT- 86111, www.kelmesmuziejus.lt

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo krūvis – 1 etatas

Darbo užmokesčio koeficientas – 6,24

Pretendentams taikomi reikalavimai:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Būti nepriekaištingos reputacijos;
 3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, viešuosius pirkimus, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą;
 5.  Gebėti savarankiškai atlikti užduotis, analizuoti pateiktą medžiagą, atsirinkti ir vadovautis veiklą reglamentuojančiomis tvarkomis ir taisyklėmis, pasirinkti veiklos metodus, planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbą;
 6. Gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus, išmanyti Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 7.  Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, naudotis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu, elektroninėmis viešųjų pirkimų vykdymo sistemomis ir kt.;
 8.  Turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnę kaip 2 metų patirtį vairavimo srityje.

Vyr. specialisto ūkio reikalams pareigybės aprašymas (įsigalioja nuo 2023-01-01)

 

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 • Asmens dokumento kopiją
 • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją
 • Gyvenimo aprašymą (CV)
 • Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas)
 • Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją

 

Pretendentai, norėdami dalyvauti konkurse, Kelmės krašto muziejui dokumentus turi pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, Valstybės tarnybos portalą  https://portalas.vtd.lt/

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per sistemą 10 darbo dienų nuo skelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje paskelbimo dienos. Dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

Kilus klausimams dėl dokumentų pateikimo, informacija teikiama tel.: 8 614 94140.