10

Neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas

Teigiamas balas - 40%

1 / 20

Tapus akivaizdu, kad SSRS okupacija įsitvirtino ilgam, kad jos įveikti ginkluotu būdų neįmanoma, pakito pasipriešinimo taktika – pereita prie neginkluotos rezistencijos. Kokį laikotarpį apima neginkluotas antisovietinis pasipriešinimas?

2 / 20

Kas šis vaikinas, kuris 1972 m. prieš mirtį užrašų knygelėje įrašė: „Kam daugiau gyventi? Kad šita santvarka mane lėtai ir negailestingai užmuštų? Geriau jau aš pats save ir iškart ... Čia niekad nebus laisvės. Net šitą žodį LAISVĖ uždraudė“:

3 / 20

1980 m. Kelmėje vyko teismas, kuriame buvo teisiama viena iš eisenų į Kryžių kalną bei Šiluvą organizatorių. Kas ši moteris?

4 / 20

Kada įkurta Lietuvos Helsinkio grupė?

5 / 20

Kuriais metais pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“?

6 / 20

1972 m. gegužės 14 d. Kauno muzikinio teatro skverelyje, sušukęs „Už Lietuvą!“, susidegino 19-metis jaunuolis Romas Kalanta. Kaip vadinasi po to sekę įvykiai sukėlę didelį atgarsį Lietuvoje ir užsienyje?

7 / 20

1978 m. lapkričio 13 d., siekdami legaliomis bei viešomis akcijomis ginti Bažnyčios ir tikinčiųjų konstitucines teises, kunigai Jonas Kauneckas, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevičius, Vincentas Vėlavičius, Juozas Zdebskis įkūrė:

8 / 20

Kas buvo pagrindinis leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ atsiradimo iniciatorius ir redaktorius?

9 / 20

1956 m. lapkričio pradžioje Vilniuje ir Kaune vyko Vėlinių minėjimai, kurie peraugo į demonstracijas prieš sovietinę santvarką. Nemaža dalis šiose demonstracijose dalyvavusių studentų buvo pašalinti iš aukštųjų mokyklų. Kurioje šalyje prasidėję politiniai įvykiai sužadino antisovietines nuotaikas Lietuvoje?

10 / 20

Prie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidybos ir platinimo prisidėjo ir viena kelmiškė. Įvardinkite kas ji?

11 / 20

Kaip vadinosi radikaliausia neginkluoto pasipriešinimo tautinės krypties organizacija Lietuvoje?

12 / 20

1970 m. lapkričio 23 d. per oficialų Sovietų Sąjungos plaukiojančios bazės ir JAV pakrantės apsaugos laivo sutikimą JAV terotoriniuose vandenyse sovietų laive operatoriumi dirbęs lietuvis peršoko į JAV laivą ir paprašė politinio prieglobsčio. Kas šis lietuvis?

13 / 20

Kuri iš čia išvardintų organizacijų vienijo šiuos žmones: buvusį politinį kalinį Viktorą Petkų, kunigą Karolį Garucką, fizikos daktarą Eitaną Finkelšteiną, poetus Oną Lukauskaitę-Poškienę ir Tomą Venclovą?

14 / 20

Nuo 1981 m. Salių kaime (Kauno r.) veikė įrengta slapta spaustuvė pavadinta „ab“. Ją įrengė Vytautas Andziulis savo sodyboje po gyvenamuoju namu. Jam padėjo didelis savo krašto patriotas, naujųjų laikų knygnešys Jonas Bacevičius. Iš ko kilo spaustuvės pavadinimas?

15 / 20

Labai gražiai aštuntojo dešimtmečio politinę padėtį Lietuvoje 1977 m. apibūdino vienas iš disidentų: „Sovietinėje visuomenėje neliko nė vieno žmogaus, kuris būtų nuoširdus marksistas ar komunistas, kuris nors per nago juodymą tikėtų į tą santvarką, kuri tarybų Sąjungoje viešpatauja“. Kas pasakė šiuos žodžius?

16 / 20

1979 m., minint Molotovo-Ribentropo pakto 40-ąsias metines, pogrindžio leidinyje „Vytis“ buvo išspausdintas politinis pareiškimas „Moralinis ultimatumas TSRS vyriausybei“. Kas šio dokumento rengėjas?

17 / 20

1987 m. rugpjūčio 23 d., minint Molotovo-Ribentropo pakto slaptųjų protokolų pasirašymo 48-metį, įvyko pirmasis viešas nesankcionuotas mitingas Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo. Kas jį suorganizavo?

18 / 20

Sovietmečiu labai populiarios buvo dvi tikinčiųjų organizuojamos eisenos. Viena jų – eisena į Šiluvą, o kur vykdavo antroji?

19 / 20

Iš šiame sąraše pateiktų leidinių trys yra pogrindyje leisti periodiniai leidiniai. Kuris iš šių leidinių netinka?

20 / 20

Paskirtas 1967 m. kovo 28 d., J. Razmantas 1967–1997 m. buvo šio miestelio parapijos klebonas. Jis rengė katalikiškas misijas: vasarą paprašydavo kaimyninių parapijų kunigų jį pavaduoti ir keliaudavo į Sibirą, dažnai nuvykdavo į Kaliningrado sritį (Rusija) ir į Baltarusiją, teikdamas religinius patarnavimus ten gyvenusiems katalikams. Už tokią veiklą jis kiek laiko buvo netekęs dvasininko pažymėjimo. Kurios gyvenvietės parapijos klebonu buvo Juozapas Razmantas?

Jūsų rezultatas yra