2023 m. sausio 17 d.   organizuojama Pilietinė akcija, skirta Jūros srities partizanų štabo Pužukų kaime 70-ųjų  sunaikinimo metinių datai atminti.

11.00  val. Jūros srities vado, partizaninės kovos  ideologo Antano Bakšio ir jo bendražygių atminimo pagerbimas prie paminklo Pužukų kaime.
Adresas: Pužukų kaimas, Kelmės apylinkių seniūnija.
11.30 val. Partizanų pagerbimas prie Atminimo kryžiaus partizanų palaidojimo vietoje.
Adresas: Kelmė, Tylioji g. 7.

Organizatoriai:
Kelmės krašto muziejus,
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

1953 m. sausio 17 d. Kelmės raj. Pužukų km. buvo sunaikintas Jūros srities štabas (sritis įkurta 1948 m. gegužės 5 d., Skaudvilės valsčiaus Legotės miške vykusio dviejų Žemaitijos partizanų apygardų – Kęstučio ir Žemaičių – vadovybių susitikimo metu, plotas apėmė beveik visą Žemaitiją).

1952 m. pabaigoje Jūros srities ir Vyčių Sąjungos štabas buvo įsikūręs 6 km. nuo Kelmės, Pužukų kaime, Kazio Ruko sodyboje. Slėptuvė buvo įrengta daržinėje. Čia buvo štabo spaustuvė, neblogai aprūpinta spausdinimo technika: turėjo rašomąją mašinėlę, rankines spausdinimo stakles, nemažai šrifto, radijo aparatą. Maždaug 9 mėnesius MGB nepavyko užčiuopti A. Bakšio vadavietės pėdsakų. Tačiau 1952 m. pabaigoje pavyko sužinoti, kad slėptuvė yra įrengta kažkur tarp Kelmės ir Kražių. A. Bakšio paieškoms buvo sutelktos didžiulės šnipų pajėgos. Jie dieną ir naktį stebėjo įtartinas sodybas, sekė žmonių judėjimą.

1953 m. sausio 17 d. MGB apsupo K. Ruko ir jų kaimynų sodybas. Daržinėje aptiko slėptuvę. Partizanų vadai, supratę, kad priešintis beprasmiška, nusprendė gyvi nepasiduoti. Pirmiausia jie sunaikino dokumentus, sušaudė rašomąją mašinėlę, sudaužė ilguosius ginklus ir kitą turtą. Pirmasis nusišovė Jūros srities vadas, LLKS prezidiumo pirmininko pavaduotojas, VS ideologas Antanas Bakšys, Elena Gendrolytė-Jurkūnienė paprašė, kad ją nušautų vyras Aleksas, Aleksas Jurkūnas nusišovė pats, Antanas Jankauskas – pasidavė gyvas.

Taip žuvo vienas žymiausių Žemaitijos ginkluoto pasipriešinimo okupantams organizatorių ir vadų A. Bakšys (Klajūnas), buvo sunaikintas Jūros (Vakarų) srities štabas, kurio, deja, jau nebuvo kam atkurti. Tai buvo Jūros srities, kaip organizuotos partizaninės kovos, pabaiga. Vėliau  kovojo  tik pavieniai partizanai bei nedideli atskirų būrių daliniai. Partizanų, žuvusių Pužukuose, palaikai ilsisi Kelmėje, prie „Aukuro” pagrindinės mokyklos.