Kelmės krašto muziejus (adresas: Dvaro g. 15, LT- 86111, Kelmė tel. 861494140, el. p. kelmesmuziejus@gmail.com) organizuoja atranką į  šią laisvą darbo vietą:

Pareigybės pavadinimas – specialistas ūkio reikalams

Pareigybės lygis – B

Pareigybės paskirtis – organizuoti muziejaus turto naudojimą bei priežiūrą, remontą, muziejaus teritorijos priežiūrą, darbo vietų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, energetinio ūkio priežiūrą, užtikrinti higienos, darbų saugos, civilinės saugos, priešgaisrinės apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi  muziejuje, organizuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, vairuoti muziejaus automobilį.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo užmokesčio koeficientas – 6,24

Kvalifikaciniai reikalavimai:

turėti inžinerijos ar žemės ūkio studijų krypties ne žemesnį kaip  aukštesnįjį  arba  ar specialųjį vidurinį  įsigytą iki 1995 metų išsilavinimą;
turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį  nors vienoje iš šių sričių: ūkio priežiūros, inžinerijos, elektrotechnikos arba viešųjų pirkimų organizavimo;
būti nepriekaištingos reputacijos;
būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą, šilumos ir elektros ūkio priežiūrą; gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo bei pavaldžių darbuotojų darbą;
gebėti savarankiškai valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus; mokėti dirbti MS Office programiniu paketu, Excel, naudotis interneto naršyklėmis, elektroniniu paštu ir kt.;
turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
išmanyti raštvedybą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
sutikimą naudoti asmeninius duomenis (pateikiamas 1 priedas);
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
reikiamą išsilavinimą patvirtinančias dokumentų kopijas;
gyvenimo aprašymą.

Pretendentų atrankos būdas – dokumentų analizė ir pokalbis.
Pretendentas gali dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti elektroniniu paštu  kelmesmuziejus@gmail.com . Jeigu pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, dokumentų originalai sutikrinami ir grąžinami dokumentų priėmimo metu. Jeigu dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai pateikiami Kelmės krašto muziejuje, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.  nuo  2022-05-24 iki 2022-05-31.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus, bus kviečiami pokalbiui.

Informacija teikiama tel. 8 614 94140

 

1 priedas