Skirta Broniaus Laucevičiaus-Vargšo 105-erių metų mirimo sukakčiai paminėti

2021 m. sukanka 105-ri metai, kai mirė iš Kelmės kilęs Lietuvos prozininkas, dramaturgas Bronius Laucevičius, pasirašinėjęs Vargšo slapyvardžiu. Ta proga Kelmės krašto muziejus įsigijo šešias šio mūsų žymaus kraštiečio knygas.

Bronius Laucevičius-Vargšas (Stasio Lauciaus-Laucevičiaus, poeto dramaturgo, žurnalisto brolis) gimė 1884 m. rugpjūčio 31 d. Kelmėje. Jo tėvas Vincentas Laucevičius, nors ir labai nagingas stalius, sunkiai išmaitino penkis sūnus ir dvi dukras. Vis vien vakarais, užbaigęs sunkiuosius darbus, mėgdavo paimti į rankas klarnetą. Liūdnos, švelnios melodijos giliai jaudino mažąjį Broniuką. Paaugęs jis pats skambino gitara, balalaika, pianinu, griežė smuiku, neblogai piešė. 1896 m. baigė Kelmės triklasę mokyklą, vėliau mokėsi Lomžos gimnazijoje. Dirbo advokato raštininku, vaistininko padėjėju, labai daug skaitė. 1900–1904 m. gyvendamas Šiauliuose, vėl įsidarbino vaistinėje, įsitraukė į revoliucinę veiklą, persekiojamas 1905 m. emigravo į JAV. Čikagoje dirbo vaistinėse, „Kataliko“ spaustuvėje, dažytoju. Nors dirbo daugelyje vietų, bet labai skurdo, nes daugiausia jam rūpėjo kūrybiniai reikalai. Rašė straipsnius Filadelfijoje leidžiamam Lietuvių socialistų sąjungos laikraščiui „Kova“. 1908 m. įkūrė Dramatišką ratelį, 1913 m. suorganizavo teatro mėgėjų trupę  – „Veidrodžio bendrovė“, buvo jos aktorius ir režisierius. 1909 m. redagavo laikraštį „Mūsų gyvenimas“, 1914–1915 m. redagavo ir leido teatrui skirtą mėnesinį žurnalą „Veidrodis“, kuriame paskelbė dramos veikalų, straipsnių apie režisūrą, vaidybą, dekoravimą. Gyvendamas Čikagoje jis parašė apie 50 apysakų ir apsakymų (Išspausdino laikraščiuose „Kova“ ir „Lietuva“), 13 dramų, 6 monologus, 10 publicistinių straipsnių teatro tema. Mėgėjų teatro scenoje buvo statomos jo dramos „Paskutinė banga“, „Pirmi žingsniai“, „Milijonai vandeny“, „Žmonės“, „Penktas įsakymas“, „Svetimas dievas“, „Gadynės žaizdos“. Literatūros tikslu laikė revoliucinę kovą. B. Laucevičiaus-Vargšo kūryboje atsispindi 1905–1907 revoliucijos įvykiai Lietuvoje. Apsakymams ir apysakoms būdinga dramatinė intriga, socialiai motyvuotų situacijų ir poetinės raiškos dermės paieškos.

Skurdas ir sunkus darbas anksti palaužė Broniaus Laucevičiaus sveikatą. Susirgęs vidurių tuberkulioze jis 1916 m. kovo 31 d. Čikagoje mirė, būdamas vos 31-erių metų. Gimtojoje Kelmėje jo vardu pavadinta gatvė, kurios gale, ant Kražantės kranto, stovi rašytojui B. Laucevičiui-Vargšui skirtas, J. Liaudanskio sukurtas  paminklinis akmuo.

Parengė Kelmės krašto muziejaus vyresnioji muziejininkė Laima Šimkutė.
Parodą muziejaus internetinėje svetainėje patalpino vyresnioji muziejininkė-archyvarė Kristina Milašauskienė.

Last year I wrote about why booking too far in advance can be dangerous for your business, and this concept of margin so eloquently captures what I had recognized had been my problem: I was so booked up with clients that I wasn’t leaving any margin for error, growth, planning, or reflection.